Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan ikwilookzonnepanelen.nl en de met haar samenwerkende partners opdracht geeft werkzaamheden/diensten te verrichten.
Opdrachtnemer: Ikwilookzonnepanelen.nl B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89629892) gevestigd te Zeist.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Ikwilookzonnepanelen.nl, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Ikwilookzonnepanelen.nl voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt.
2.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Ikwilookzonnepanelen.nl  en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
3.Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve voor alle werkzame personen, alsmede personen die namens Ikwilookzonnepanelen.nl optreden. De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor Ikwilookzonnepanelen.nl werkzaam zijn.
4.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst met Ikwilookzonnepanelen.nl.

Artikel 3: Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes door Ikwilookzonnepanelen.nl zijn vrijblijvend. Ikwilookzonnepanelen.nl behoudt zich het recht voor prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij Ikwilookzonnepanelen.nl geplaatste orders via het personeel van Ikwilookzonnepanelen.nl  of via tussenpersonen, tenzij door Ikwilookzonnepanelen.nl na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht, schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke en via de digitale opdrachtbevestiging van de order door de opdrachtgever aan Ikwilookzonnepanelen.nl
3. Levertijden zijn immer indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Ikwilookzonnepanelen.nl schriftelijk zijn bevestigd.

5. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt gemaakt, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 3 werkdagen.
6. In geval van mondeling, of per e-mail geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
7. Berekeningen die door Ikwilookzonnepanelen.nl zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten, belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel factoren en daarom indicatief. Aan een dergelijke berekening kunnen daarom nimmer rechten worden ontleend.
8. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Ikwilookzonnepanelen.nl is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen die voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.
9. Indien overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een financiering vormt het wijzigen van de rente door de externe geldverstrekker geen reden om de overeenkomst te ontbinden of onder andere voorwaarden voort te zetten.
10. Indien er vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. Overeenkomst vindt dan plaats volgens het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij behorende prijs. Indien tijdens installatie blijkt dat er minder panelen kunnen worden geplaatst, geldt dit artikel eveneens.
11. Onmiddellijk nadat de goederen door Ikwilookzonnepanelen.nl zijn geleverd aan opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de goederen. Indien de offerte is gebaseerd op een doe-het-zelf pakket zijn de volgende producten in de prijs inbegrepen: zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal voor het dak en bekabeling van de zonnepanelen tot en met de omvormer. Daarmee is in de prijs bijvoorbeeld het volgende niet inbegrepen: Bekabeling van omvormer naar meterkast, stekkers, kabelgoten, werkschakelaar, aardedraad, extra groep in meterkast, schroeven voor het bevestigingsmateriaal en eventuele verzwaringselementen bij een plat dak.

Artikel 4: Duur en einde overeenkomst

1. De overeenkomst vangt aan na schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging of de in artikel 3 lid 5 en 6 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor opdrachtgever bindend.
2. De overeenkomst kan tussentijds, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, per aangetekende brief of email door Ikwilookzonnepanelen.nl worden beëindigd, indien:
a. De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de
overeenkomst niet nakomt.
b. De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c. De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
d. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te
verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
e. Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
f. Indien opdrachtgever niet kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter beoordeling van Ikwilookzonnepanelen.nl .

Artikel 5: Zekerheidsstelling en voorschotten

1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is Ikwilookzonnepanelen.nl bevoegd van opdrachtgever de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze vanIkwilookzonnepanelen.nl .
2. Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is Ikwilookzonnepanelen.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van Ikwilookzonnepanelen.nl om in een dergelijk geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden

1. Ikwilookzonnepanelen.nl en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, en zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen met inachtneming van de door de wet gestelde eisen.
2. In geval van klachten over het materiaal is Ikwilookzonnepanelen.nl niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
3. Op de werkzaamheden/montage wordt door Ikwilookzonnepanelen.nl twee jaar garantie gegeven.
4. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van Ikwilookzonnepanelen.nl
en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
5. De opdrachtgever is gehouden aan Ikwilookzonnepanelen.nl  tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.
6. Ikwilookzonnepanelen.nl zal uitsluitend door betonvloeren en platte daken boren indien opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is nadrukkelijk voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Indien door de schuld van opdrachtgever geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten aan Ikwilookzonnepanelen.nl   verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.
8.Ikwilookzonnepanelen.nl behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
9. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11. Indien van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen. Ikwilookzonnepanelen.nl kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden indien achteraf blijkt dat er sprake is van een vergunningsplicht.
12. Indien de montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe montagedatum binnen 6 weken van de oorspronkelijk afgesproken montagedatum ligt. Een uitstel van de montagedatum door Ikwilookzonnepanelen.nl kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever leiden.
13.Ikwilookzonnepanelen.nl is gehouden om de wifiverbinding bij de installatie tot stand te brengen indien opdrachtgever voor deze optie in de offerte heeft gekozen. Deze verplichting beperkt zich tot de eerste installatie. Indien de wifiverbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal Ikwilookzonnepanelen.nl kosten berekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.

Artikel 7: Betaling, rente en kosten

1. De opdrachtgever betaalt op de dag van installatie het factuurbedrag. Indien de montage niet door Ikwilookzonnepanelen.nl wordt gedaan, dient het volledige bedrag voor levering te zijn voldaan.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
3. Ikwilookzonnepanelen.nl is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de Opdrachtgever indien deze kosten niet zijn meegenomen in de offerte/opdrachtbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan opdrachtnemer.
4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Ikwilookzonnepanelen.nl ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som.
8. In tegenstelling tot artikel 1 kan de betaling ook ineens plaatsvinden indien de betaling plaatsvindt vanuit een financiering of lease. In dat geval dient de financiering op de dag van installatie bij de opdrachtgever in bezit te zijn zodat deze naar Ikwilookzonnepanelen direct kan worden overgeschreven wanneer de installatie is voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Ikwilookzonnepanelen.nl behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Ikwilookzonnepanelen.nl tegen opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Ikwilookzonnepanelen.nl goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Ikwilookzonnepanelen.nl gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van opdrachtgever is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (laten) nemen,
Hiertoe zal opdrachtgever alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn voor rekening van opdrachtgever, evenals de overige schade die Ikwilookzonnepanelen.nl lijdt. De genoemde kosten belopen tenminste 15% van de koopprijs.

Artikel 9: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
– niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, e.d.)
– weersomstandigheden die het onmogelijk maken werkzaamheden te verrichten.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort zonder dat er sprake is van schadevergoeding.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Ikwilookzonnepanelen.nl is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 10: Annulering

Indien de opdrachtgever zijn order, na ondertekening van de opdrachtbevestiging, alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ikwilookzonnepanelen.nl . Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Ikwilookzonnepanelen.nl reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden met een minimum van € 500,- van het factuurbedrag. Indien de annulering plaatsvindt nadat er een technische schouw heeft plaatsgevonden, bedragen de vaste annuleringskosten 15% van het orderbedrag. Indien de overeenkomst op basis van financiering tot stand is gekomen, mag de opdrachtgever de order kosteloos annuleren na overleggen van een, op initiatief van de geldgever, afgegeven schriftelijke afwijzing door de geldgever. Indien er een adviesrapport is opgemaakt, dient opdrachtgever deze kosten bij annulering altijd te vergoeden aan Ikwilookzonnepanelen.nl .

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.Ikwilookzonnepanelen.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste 6 maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Ikwilookzonnepanelen.nl of van haar leidinggevende werknemers.
4. Ikwilookzonnepanelen.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de staat van onderhoud van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst en mag erop vertrouwen dat de dakconstructie voldoende dragend is. Indien opdrachtgever hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten maken door een derde partij. Opdrachtgever verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak blijken te zitten.
5. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bij de installatie een mogelijkheid bestaat dat enkele dakpannen breken en zal daarom voor installatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad hebben. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening opdrachtgever. Ikwilookzonnepanelen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlof opnemen vanwege de installatie of schade door uitval van het systeem.
7.Het is opdrachtgever bekend dat wet- en regelgeving, jurisprudentie en subsidieregelingen kunnen wijzigen.Ikwilookzonnepanelen.nl kan daarom nimmer aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen op dit gebied
8. Alvorens Ikwilookzonnepanelen.nl aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Ikwilookzonnepanelen.nl zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. In dat geval is Ikwilookzonnepanelen.nl uitsluitend gehouden de gemaakte fout te herstellen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte kosten zoals bijvoorbeeld (en niet limitatief) kosten opbrengstverlies of kosten aanwezig zijn Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever het systeem zelf geheel of gedeeltelijk monteert, kan Ikwilookzonnepanelen.nl nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade met betrekking tot de montage. Nadrukkelijk wordt gesteld dat in dat geval schade aan de omvormer als gevolg van een onjuiste aansluiting niet voor rekening van Ikwilookzonnepanelen.nl   kan komen.
10. Indien opdrachtgever zelf het dak heeft opgemeten, is opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste berekening. Ikwilookzonnepanelen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor extra kosten als gevolg van een verkeerde berekening van opdrachtgever.
11. Opdrachtgever zal Ikwilookzonnepanelen.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst. Tevens zal opdrachtgever nimmer directie, medewerkers en aan Ikwilookzonnepanelen.nl gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk stellen. 12. Indien Ikwilookzonnepanelen.nl de werkzaamheden heeft uitbesteed aan een derde partij kan Ikwilookzonnepanelen.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor deze werkzaamheden. In dat geval zal Opdrachtgever deze derde partij aansprakelijk stellen
13. Indien er een mogelijkheid is om via Wifi de prestaties van het systeem online te volgen, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende Wifi signaal vanaf de router. Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van Ikwilookzonnepanelen.nl de wifimogelijkheid niet kunnen aanleggen, is Ikwilookzonnepanelen.nl nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.
14.Ikwilookzonnepanelen.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een financiering door de opdrachtgever. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
15. Indien opdrachtgever de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen wil terugvorderen van de belastingdienst dient de tenaamstelling van de factuur overeen te komen met de tenaamstelling van de energienota. Ikwilookzonnepanelen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze documenten niet overeenkomen.
16. Opdrachtgever is verplicht de installatie aan te melden bij de netbeheerder via www.energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door opdrachtgever gedaan kan worden, kan Ikwilookzonnepanelen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet aanmelden.

Artikel 12: Onderzoek en klachten

1. Bij aflevering en montage van de producten is opdrachtgever verplicht nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij Ikwilookzonnepanelen.nl  daarvan niet binnen redelijke tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever geen consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 2 dagen na aflevering aan Ikwilookzonnepanelen.nl te melden en onzichtbare gebreken binnen 5 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken. Wanneer opdrachtgever een consument is, dient hij gebreken binnen 1 week na de aflevering en montage te melden. Na het vervallen van deze termijn kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.
2. Een klacht over de aflevering van de materialen en/of de oplevering van het systeem kan nimmer leiden tot het opschorten van de betalingsverplichting van opdrachtgever.
3. Het is opdrachtgever bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden geplaatst. Ook kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle andere gevallen vallen deze werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het opdrachtgever bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan Ikwilookzonnepanelen.nl hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
4. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of ontstaan. Op kleurverschillen wordt door leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallen kleurverschillen onder de normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen recht op schadevergoeding kan zijn.

Artikel 13: Wijziging

Ikwilookzonnepanelen.nl is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Ikwilookzonnepanelen.nl tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Ikwilookzonnepanelen.nl genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken

Artikel 14: Geschillen en Toepasselijk recht

1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien kan een geschil worden voorgelegd aan het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op alle door Ikwilookzonnepanelen.nl gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Ikwilookzonnepanelen.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.